raziejazayeri1364 raziejazayeri1364 .

raziejazayeri1364

چگونه يك قصه گو شويم؟

 قصه ي كودكانه گويي يك بازي است، هنگامي كه با عروسك ها بازي مي كنيد، وانمود مي كنيد كه آن ها سخن مي گويند، راه مي روند و فعاليت مي كنند.

هنگام بازي، ممكن است كه داستان جنگ بين سربازان را روايت كنيد،‌ يا رويدادي را در يك ميهماني چاي بازي كنيد و يا اين كه در زمان و مكان به حركت درآييد و به سوي ماجراجويي هاي دور و دراز برويد.  

هنگام بازي كردن، نيازي به آغاز، ميانه و پايان نداريد. تنها چيزي كه براي اين كار نياز داريد، اين است كه حركت كنيد و به جاي شخصيت هاي قصه حرف بزنيد و خودتان را به جاي آن ها قرار دهيد.

اما هنگامي كه قصه هاي كودكانه مي گوييد و مخاطباني داريد، بايد از خط داستاني مشخصي پيروي كنيد كه آغاز، ميانه و پايان داشته باشد. هنگام قصه گفتن، از جزئيات رفتارهاي شخصيت ها، از ديدن و شنيدن، چشيدن، بوييدن و لمس كردن چشم پوشي نمي كنيد. شما بايد با ابزار واژه ها، صحنه، زمان و احساسات جاري در قصه را مانند يك تابلو پيش چشمان شنونده ها نقاشي كنيد و جان ببخشيد. 

شما به عنوان يك قصه گو بايد اجازه دهيد تا واژه هاي قصه، بر لحن و شيوه حركات شما اثر بگذارد. گويي كه در آن لحظه در ميان ماجراي داستان كودكانه  ايستاده ايد و در همان فضا قرار داريد. قصه گو به هيئت تك تك شخصيت هاي قصه درمي آيد و شنونده به تماشاي بازي او با واژه ها مي نشيند. 

قصه گويي يعني با زبان و شيوه قصه گويي ويژه خود، در درون قصه قرار بگيريد. تلاش نكنيد كه از صدا يا حركات و رفتار يك قصه گوي ديگر تقليد كنيد. برخي از قصه گو ها عادت دارند كه صاف و بي حركت بايستند. برخي ديگر هنگام قصه گويي مدام حركت مي كنند. برخي  صداهاي خنده دار را چاشني قصه مي كنند و برخي ديگر با زبان و لحن ساده خود قصه مي گويند. مهم اين است كه  خودتان باشيد و اجازه دهيد تا فضاي داستان، شما را به بازي و واكنش برانگيزاند. 

 • نخستين گام براي اين كه قصه تان را تعريف كنيد اين است كه آن را بنويسيد. ايده و طرح قصه مي تواند از يك قصه قومي قديمي گرفته شده باشد و يا اين كه هر منبع ديگري داشته باشد. مهم اين است كه شما آن را به زبان خودتان بنويسيد و سپس آن را به زبان و با شيوه هاي حركت و بيان خودتان تعريف كنيد. 
 • براي گفتن يك قصه، روش هاي بسياري وجود دارد. مي توانيد قصه را به عنوان نمايشي در نظر بگيريد كه مي توانيد به جاي همه شخصيت هاي آن قرار بگيريد و واژه ها كه ابزار شما هستند، مي توانند همزمان كه داستان را پيش مي برند، صدا ها را توليد كنند، منظره ها، طعم ها و رايحه ها را بيافرينند و احساساتي را كه در قصه جريان دارد بيان كنند. هنگامي كه قصه مي گوييد بايد بتوانيد خود را در ميان ماجرا و شخصيت هاي آن تصور كنيد، درست مانند بازي در يك تئاتر. 

تمرين: يك قصه قومي محبوب را انتخاب كنيد:

گام۱. از بخش هاي مهم هر صحنه از داستان كه تاثير اساسي در روند آن دارند، يك برگه كوتاه يادداشت تهيه كنيد. اين يادداشت، يك نقشه است كه خط اصلي داستان را به شما يادآوري مي كند، حتي اگر كمي از آن منحرف شويد. در هنگام قصه گويي ممكن است بخواهيد به شاخ و برگ آن بيفزاييد. قصه گوها در طول تاريخ، بارها روايت هاي تازه اي از قصه ها ساخته و پرداخته اند. از افزودن روايت تازه خودتان به اين گنجينه نهراسيد. 

گام ۲. اكنون شروع كنيد به نوشتن نخستين صحنه از قصه خود. به يادداشت خود و خلاقيت خود تكيه كنيد. نوشته خود را در ميان جمع بخوانيد و از ايده هاي ديگران بهره ببريد. شايد تصميم بگيريد تا در ترتيب رويدادهاي صحنه تغيير دهيد يا  در يادداشت خود از نماي كلي صحنه تغييري به وجود آوريد. نگران نشويد، ممكن است پيش از رسيدن به ترتيب مناسب رويدادها در قصه، بارها و بارها يادداشت خود را تغيير دهيد.

هنگام نوشتن يك صحنه تازه از قصه، از خود اين پرسش ها را بكنيد. پاسخ ها، چارچوب صحنه را تشكيل خواهد داد:

 • شخصيت هاي اين صحنه كدامند؟
 • چه ماجرايي اتفاق مي افتد؟
 • گره داستان چرا و چگونه اتفاق مي افتد؟
 • صحنه در كجا و چه زماني اتفاق مي افتد؟
 • آيا مي توانيد منظره هاي صحنه را توصيف كنيد؟
 • چه شخصيت هايي در اين صحنه نقش دارند؟
 • آن ها چه مي كنند؟
 • چرا در راه شخصيت هاي اين صحنه مانع ايجاد مي شود؟
 • چه كسي و چگونه اين مانع را به وجود مي آورد؟

جزئيات ديدني ها، شنيدني ها، چشيدني ها، بو كشيدن ها، طعم ها و لمس كردن ها را در صحنه مورد نظر فهرست كنيد. تصور كنيد كه گفت و گوي بين شخصيت هاي قصه را مي شنويد. 

همزمان گفت و گويي از صحنه را در ذهن تصور كنيد و آن را اجرا كنيد. مي توانيد از كسي به عنوان منشي كمك بگيريد تا همان طور كه شما گفت و گو ها را تصور و اجرا مي كنيد واژه هايي را كه هر يك از شخصيت ها بر زبان مي آورد يادداشت كند. به نوبت به جاي شخصيت هاي مختلف حرف بزنيد و وانمود كنيد كه مانند آن ها رفتار مي كنيد و سخن مي گوييد.

گام سوم. تصور كنيد كه يكي از شخصيت هاي داستان هستيد. اكنون صحنه را از زاويه ديد اين شخصيت بنويسيد. مطمئن شويد كه هيچ چيز را، از ديدن، شنيدن، بوييدن، چشيدن و لمس كردن از دست ندهيد. وانمود كنيد كه شخصيت مورد نظرتان هستيد و قصه را با صداي بلند از زبان او تعريف كنيد. به اين ترتيب مي توانيد با تمام شخصيت هاي قصه تان به خوبي انس بگيريد. 

گام چهارم. اكنون خود را به جاي شنونده ها بگذاريد. با كمك گفت و گوي بين شخصيت ها و روايت قصه از زبان هريك از شخصيت ها، و آن چه خود و دوستان تان نوشته ايد، قصه را با تكيه بر تصويرهاي ذهني خود بارديگر بنويسيد. اكنون قصه را با صداي بلند تعريف كنيد. هنگامي كه به جاي شخصيت هاي داستان حرف مي زنيد خود را آزاد بگذاريد تا مانند آن ها رفتار كنيد و حرف بزنيد. گاهي شما جزئيات صحنه را كه در ذهن خود مجسم كرده ايد براي شنوندگان توصيف مي كنيد. گاهي نيز خود را به جاي شخصيت ها مي گذاريد و احساس آن ها را درك مي كنيد. به خودتان اجازه دهيد تا در ميان ماجراي داستان قرار بگيريد و براي شنوندگان بگوييد كه چه دارد در آن دنيا اتفاق مي افتد. 

تا اين جا شما مي توانيد:

 • قصه خود را انتخاب كنيد
 • يك نماي كلي از قصه تهيه كنيد
 • خلاقيت به خرج دهيد و بنويسيد
 • قصه را اجرا كنيد

اكنون، قصه را بارها و بارها با به كار بردن انواع صدا ها و ژست ها اجرا كنيد. مطمئن شويد كه روند قصه را به خوبي مي دانيد اما نياز نيست كه جريان داستان و گفت و گو ها را به خاطر بسپريد. در اين صورت خط كلي قصه را آن گونه كه تعيين كرده ايد در ذهن داريد و دست خود را براي تغييرات ناچيز آن باز مي گذاريد. 

در هر بار اجرا، بايد اجازه دهيد قصه در شما زندگي كند. به اين ترتيب درمي يابيد كه هر قصه يك تجربه تازه است. يك قصه گوي ماهر، به ويژگي ها و شخصيت هر داستان واكنش نشان مي دهد. قصه گفتن مانند نقاشي كردن با بدن و صدا است. اگر در نقاشي، همه صفحه را با رنگ بپوشانيد زيبايي به دست نمي آوريد و تصويري هم خلق نمي كنيد. در قصه گويي هم اگر بيشتر از اندازه حركت يا صدا كنيد شنونده نمي تواند خط داستان را دنبال كند. اجازه دهيد همه چيز خود به خود پيش رود. 

 براي همه چيز برنامه ريزي نكنيد، در عوض همزمان با آماده شدن براي قصه گويي، خود را رها كنيد و به خودتان اجازه دهيد كه بازي كنيد. خجالت نكشيد. امتحان كنيد. هنگامي كه بارها و بارها قصه را بازگو كرديد، درمي يابيد كه بسياري از لحظه ها و حركت ها خود به خود در اجراهاي مختلف تكرار مي شوند. به احتمال زياد، اين ها حركات و صداهاي مناسب هستند اما با اين حال، ژست هاي تازه و صداهاي جالب و مناسب ديگر هم كم كم پيدا مي شوند و شما بايد اجازه دهيد تا بر روي حركات شما اثر بگذارند. شنونده از ديدن خطركردن شما لذت مي برد. بنابراين، نترسيد و خود را به ميان قصه اندازيد. بگذاريد صداي تان بلند تر و نرم تر شود و قدرت بگيرد. خود را رها كنيد تا تمام بدن تان در اجراي حركات شركت كند. 

همواره به خاطر داشته باشيد نخستين كسي كه از قصه گويي شما لذت مي برد، خودتان هستيد! هنگامي كه از اجراي خود خشنود شديد، آن را براي دوستان و نزديكان تان اجرا كنيد. 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۴۵:۲۲ توسط:raziejazayeri موضوع:

آموزش تعمير كارتريج خشك شده پرينتر در خانه

اگر زياد از پرينترتان استفاده نمي كنيد، احتمالاً اين مشكل را تجربه كرده ايد. خشك شدن كاتريج پرينتر جوهرافشان مشكل خيلي بزرگي نيست و خودتان هم مي توانيد آن را برطرف كنيد. در اين  آموزش تعمير كارتريج خشك شده را ياد مي گيريد. براي اينكه بتوانيد تعمير كاتريج خشك شده را در خانه انجام بدهيد، نياز به مهارت خاصي نداريد. فقط بايد دقت كنيد مراحل را دقيقاً به شكلي كه مي خوانيد انجام بدهيد.

تعمير كارتريج خشك شده پرينتر

تعمير كارتريج خشك شده پرينتر

مدل پرينتر جوهرافشان تغيير زيادي در نحوه تعمير كارتريج ايجاد نمي كند. البته ممكن است برخي جزييات نياز به تغيير داشته باشند كه آنها را خودتان بايد پيدا كنيد.

گام اول : كارتريج را جدا كنيد

تعمير كارتريج پرينتر

كارتريج را جدا كنيد

كارتريج را جدا كنيد

در برخي از پرينترهاي ارزان سري به كارتريج جوهر وصل شده است. اما اين كارتريج ها خيلي گران هستند كه البته اين گراني بي دليل نيست. پرينتري كه در تصوير مي بينيد، Canon IP4600 است كه قيمت زيادي ندارد اما پنج كارتريج دارد كه بدون جابجا كردن سري از پرينتر جدا مي شوند. در تصوير بالا مي توانيد اين كاتريج ها جدا شده اند.

گام دوم : سري را جدا كنيد

براي جدا كردن سري پرينتر، بايد اهرم خاكستري را بالا بكشيد. با اينكار سري بدون هيچ مقاومتي بيرون مي آيد. حواستان باشد در اين مرحله از تعمير كارتريج به قسمت هاي عقب و زير سري يعني جايي كه نازل جوهر قرار دارد، دست نزنيد. اين قطعات بسيار ظريف و البته آغشته به جوهر هستند.

گام سوم : يك لوله مكش مناسب پيدا كنيد

اينجا بايد كمي خوش شانس باشيد؛ البته اگر اهل بازيافت وسايل بدردنخور باشيد هم كارتان زودتر راه مي افتد. بايد يك لوله مكش پيدا كنيد كه قطرش به اندازه اتصالات كارتريج روي سري پرينتر باشد. سعي كنيد متناسب ترين لوله به اندازه اتصالات را پيدا كنيد. البته تعمير كارتريج خشك شدن برخي پرينترها بدون لوله مكش هم ممكن است اما لوله كارتان را ساده تر مي كند.

گام چهارم : سري پرينتر را داخل آب قرار بدهيد

سري پرينتر را داخل آب با عمق چند ميليمتر قرار بدهيد

سري پرينتر را داخل آب با عمق چند ميليمتر قرار بدهيد

يك در پلاستيكي صاف برداريد و داخلش كمي آب (به عمق چند ميليمتر) بريزيد. دربي كه آب را داخلش مي ريزيد، نبايد سراميكي (يا هر جنس سفت ديگر) باشد چون لبه هاي نازل سراميكي هستند و خيلي راحت مي شكنند. حتي يك تماس كوچك با سطوح سراميكي يا آهني براي شكستن اين قطعات ظريف كافي است.

سري پرينتر را داخل آب بگذاريد تا كمي آب جذب بكند. با اينكار جوهر خشك شده حل مي شود. در همين حين سعي كنيد با كمك لوله لاستيكي كمي از آب را داخل نازل ها بكشيد. براي اينكار لازم نيست لوله را بمكيد. كافي است سر لوله را با دست تان بگيريد و ديواره ها را فشار بدهيد. بعد از كشيدن آب داخل نازل ها، يك ساعت صبر كنيد. اگر بتوانيد يك شب صبر كنيد خيلي بهتر است.

اتصالات پشت سري پرينتر معمولاً ضدآب هستند اما حواستان باشد آنها را خيلي خيس نكنيد.

گام پنجم : سري پرينتر را خشك كنيد

وقتي خواستيد سري پرينتر را سرجايش نصب كنيد، ابتدا آن را با دستمال كاغذي خشك كنيد. نبايد سري را روي دستمال بكشيد و همين كه چند دقيقه آن را روي دستمال قرار بدهيد كافي است. بهتر است از دستمال ميكروفايبر استفاده كنيد تا داخل نازل پرز نگيرد. مي توانيد رنگ جوهرهاي مختلف را هم روي دستمال ببينيد.

گام ششم : سري پرينتر را سرجايش قرار بدهيد

بعد از اينكه مطمئن شديد سري پرينتر كاملاً خشك شده، آن را سرجايش برگردانيد. اهرم را ببنديد و هر پنج كارتريج را سرجايشان قرار بدهيد. سپس پرينتر را ببنديد و آن را خاموش كنيد.

چند دقيقه صبر كنيد تا جوهر داخل نازل با آب باقيمانده داخل نازل هاي سري مخلوط بشود. وقتي براي اولين بار بعد از تعمير كارتريج خشك شده، پرينتر را روشن كنيد عمليات پاكسازي نازل ها را انجام مي دهد. اگر اينكار را نكرد، خودتان دكمه پاكسازي نازل ها را بزنيد. اينكار كمي جوهر هدر مي دهد اما لازم است. سپس چند چك پرينت بگيريد تا مطمئن شويد همه چيز درست كار مي‌كند.

تعمير كارتريج تمام شد و حالا مي توانيد از پرينتر مثل روز اول استفاده كنيد.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۳۸:۲۲ توسط:raziejazayeri موضوع:

چگونه يك قصه گو شويم؟

 قصه ي كودكانه گويي يك بازي است، هنگامي كه با عروسك ها بازي مي كنيد، وانمود مي كنيد كه آن ها سخن مي گويند، راه مي روند و فعاليت مي كنند.

هنگام بازي، ممكن است كه داستان جنگ بين سربازان را روايت كنيد،‌ يا رويدادي را در يك ميهماني چاي بازي كنيد و يا اين كه در زمان و مكان به حركت درآييد و به سوي ماجراجويي هاي دور و دراز برويد.  

هنگام بازي كردن، نيازي به آغاز، ميانه و پايان نداريد. تنها چيزي كه براي اين كار نياز داريد، اين است كه حركت كنيد و به جاي شخصيت هاي قصه حرف بزنيد و خودتان را به جاي آن ها قرار دهيد.

اما هنگامي كه قصه هاي كودكانه مي گوييد و مخاطباني داريد، بايد از خط داستاني مشخصي پيروي كنيد كه آغاز، ميانه و پايان داشته باشد. هنگام قصه گفتن، از جزئيات رفتارهاي شخصيت ها، از ديدن و شنيدن، چشيدن، بوييدن و لمس كردن چشم پوشي نمي كنيد. شما بايد با ابزار واژه ها، صحنه، زمان و احساسات جاري در قصه را مانند يك تابلو پيش چشمان شنونده ها نقاشي كنيد و جان ببخشيد. 

شما به عنوان يك قصه گو بايد اجازه دهيد تا واژه هاي قصه، بر لحن و شيوه حركات شما اثر بگذارد. گويي كه در آن لحظه در ميان ماجراي داستان كودكانه  ايستاده ايد و در همان فضا قرار داريد. قصه گو به هيئت تك تك شخصيت هاي قصه درمي آيد و شنونده به تماشاي بازي او با واژه ها مي نشيند. 

قصه گويي يعني با زبان و شيوه قصه گويي ويژه خود، در درون قصه قرار بگيريد. تلاش نكنيد كه از صدا يا حركات و رفتار يك قصه گوي ديگر تقليد كنيد. برخي از قصه گو ها عادت دارند كه صاف و بي حركت بايستند. برخي ديگر هنگام قصه گويي مدام حركت مي كنند. برخي  صداهاي خنده دار را چاشني قصه مي كنند و برخي ديگر با زبان و لحن ساده خود قصه مي گويند. مهم اين است كه  خودتان باشيد و اجازه دهيد تا فضاي داستان، شما را به بازي و واكنش برانگيزاند. 

 • نخستين گام براي اين كه قصه تان را تعريف كنيد اين است كه آن را بنويسيد. ايده و طرح قصه مي تواند از يك قصه قومي قديمي گرفته شده باشد و يا اين كه هر منبع ديگري داشته باشد. مهم اين است كه شما آن را به زبان خودتان بنويسيد و سپس آن را به زبان و با شيوه هاي حركت و بيان خودتان تعريف كنيد. 
 • براي گفتن يك قصه، روش هاي بسياري وجود دارد. مي توانيد قصه را به عنوان نمايشي در نظر بگيريد كه مي توانيد به جاي همه شخصيت هاي آن قرار بگيريد و واژه ها كه ابزار شما هستند، مي توانند همزمان كه داستان را پيش مي برند، صدا ها را توليد كنند، منظره ها، طعم ها و رايحه ها را بيافرينند و احساساتي را كه در قصه جريان دارد بيان كنند. هنگامي كه قصه مي گوييد بايد بتوانيد خود را در ميان ماجرا و شخصيت هاي آن تصور كنيد، درست مانند بازي در يك تئاتر. 

تمرين: يك قصه قومي محبوب را انتخاب كنيد:

گام۱. از بخش هاي مهم هر صحنه از داستان كه تاثير اساسي در روند آن دارند، يك برگه كوتاه يادداشت تهيه كنيد. اين يادداشت، يك نقشه است كه خط اصلي داستان را به شما يادآوري مي كند، حتي اگر كمي از آن منحرف شويد. در هنگام قصه گويي ممكن است بخواهيد به شاخ و برگ آن بيفزاييد. قصه گوها در طول تاريخ، بارها روايت هاي تازه اي از قصه ها ساخته و پرداخته اند. از افزودن روايت تازه خودتان به اين گنجينه نهراسيد. 

گام ۲. اكنون شروع كنيد به نوشتن نخستين صحنه از قصه خود. به يادداشت خود و خلاقيت خود تكيه كنيد. نوشته خود را در ميان جمع بخوانيد و از ايده هاي ديگران بهره ببريد. شايد تصميم بگيريد تا در ترتيب رويدادهاي صحنه تغيير دهيد يا  در يادداشت خود از نماي كلي صحنه تغييري به وجود آوريد. نگران نشويد، ممكن است پيش از رسيدن به ترتيب مناسب رويدادها در قصه، بارها و بارها يادداشت خود را تغيير دهيد.

هنگام نوشتن يك صحنه تازه از قصه، از خود اين پرسش ها را بكنيد. پاسخ ها، چارچوب صحنه را تشكيل خواهد داد:

 • شخصيت هاي اين صحنه كدامند؟
 • چه ماجرايي اتفاق مي افتد؟
 • گره داستان چرا و چگونه اتفاق مي افتد؟
 • صحنه در كجا و چه زماني اتفاق مي افتد؟
 • آيا مي توانيد منظره هاي صحنه را توصيف كنيد؟
 • چه شخصيت هايي در اين صحنه نقش دارند؟
 • آن ها چه مي كنند؟
 • چرا در راه شخصيت هاي اين صحنه مانع ايجاد مي شود؟
 • چه كسي و چگونه اين مانع را به وجود مي آورد؟

جزئيات ديدني ها، شنيدني ها، چشيدني ها، بو كشيدن ها، طعم ها و لمس كردن ها را در صحنه مورد نظر فهرست كنيد. تصور كنيد كه گفت و گوي بين شخصيت هاي قصه را مي شنويد. 

همزمان گفت و گويي از صحنه را در ذهن تصور كنيد و آن را اجرا كنيد. مي توانيد از كسي به عنوان منشي كمك بگيريد تا همان طور كه شما گفت و گو ها را تصور و اجرا مي كنيد واژه هايي را كه هر يك از شخصيت ها بر زبان مي آورد يادداشت كند. به نوبت به جاي شخصيت هاي مختلف حرف بزنيد و وانمود كنيد كه مانند آن ها رفتار مي كنيد و سخن مي گوييد.

گام سوم. تصور كنيد كه يكي از شخصيت هاي داستان هستيد. اكنون صحنه را از زاويه ديد اين شخصيت بنويسيد. مطمئن شويد كه هيچ چيز را، از ديدن، شنيدن، بوييدن، چشيدن و لمس كردن از دست ندهيد. وانمود كنيد كه شخصيت مورد نظرتان هستيد و قصه را با صداي بلند از زبان او تعريف كنيد. به اين ترتيب مي توانيد با تمام شخصيت هاي قصه تان به خوبي انس بگيريد. 

گام چهارم. اكنون خود را به جاي شنونده ها بگذاريد. با كمك گفت و گوي بين شخصيت ها و روايت قصه از زبان هريك از شخصيت ها، و آن چه خود و دوستان تان نوشته ايد، قصه را با تكيه بر تصويرهاي ذهني خود بارديگر بنويسيد. اكنون قصه را با صداي بلند تعريف كنيد. هنگامي كه به جاي شخصيت هاي داستان حرف مي زنيد خود را آزاد بگذاريد تا مانند آن ها رفتار كنيد و حرف بزنيد. گاهي شما جزئيات صحنه را كه در ذهن خود مجسم كرده ايد براي شنوندگان توصيف مي كنيد. گاهي نيز خود را به جاي شخصيت ها مي گذاريد و احساس آن ها را درك مي كنيد. به خودتان اجازه دهيد تا در ميان ماجراي داستان قرار بگيريد و براي شنوندگان بگوييد كه چه دارد در آن دنيا اتفاق مي افتد. 

تا اين جا شما مي توانيد:

 • قصه خود را انتخاب كنيد
 • يك نماي كلي از قصه تهيه كنيد
 • خلاقيت به خرج دهيد و بنويسيد
 • قصه را اجرا كنيد

اكنون، قصه را بارها و بارها با به كار بردن انواع صدا ها و ژست ها اجرا كنيد. مطمئن شويد كه روند قصه را به خوبي مي دانيد اما نياز نيست كه جريان داستان و گفت و گو ها را به خاطر بسپريد. در اين صورت خط كلي قصه را آن گونه كه تعيين كرده ايد در ذهن داريد و دست خود را براي تغييرات ناچيز آن باز مي گذاريد. 

در هر بار اجرا، بايد اجازه دهيد قصه در شما زندگي كند. به اين ترتيب درمي يابيد كه هر قصه يك تجربه تازه است. يك قصه گوي ماهر، به ويژگي ها و شخصيت هر داستان واكنش نشان مي دهد. قصه گفتن مانند نقاشي كردن با بدن و صدا است. اگر در نقاشي، همه صفحه را با رنگ بپوشانيد زيبايي به دست نمي آوريد و تصويري هم خلق نمي كنيد. در قصه گويي هم اگر بيشتر از اندازه حركت يا صدا كنيد شنونده نمي تواند خط داستان را دنبال كند. اجازه دهيد همه چيز خود به خود پيش رود. 

 براي همه چيز برنامه ريزي نكنيد، در عوض همزمان با آماده شدن براي قصه گويي، خود را رها كنيد و به خودتان اجازه دهيد كه بازي كنيد. خجالت نكشيد. امتحان كنيد. هنگامي كه بارها و بارها قصه را بازگو كرديد، درمي يابيد كه بسياري از لحظه ها و حركت ها خود به خود در اجراهاي مختلف تكرار مي شوند. به احتمال زياد، اين ها حركات و صداهاي مناسب هستند اما با اين حال، ژست هاي تازه و صداهاي جالب و مناسب ديگر هم كم كم پيدا مي شوند و شما بايد اجازه دهيد تا بر روي حركات شما اثر بگذارند. شنونده از ديدن خطركردن شما لذت مي برد. بنابراين، نترسيد و خود را به ميان قصه اندازيد. بگذاريد صداي تان بلند تر و نرم تر شود و قدرت بگيرد. خود را رها كنيد تا تمام بدن تان در اجراي حركات شركت كند. 

همواره به خاطر داشته باشيد نخستين كسي كه از قصه گويي شما لذت مي برد، خودتان هستيد! هنگامي كه از اجراي خود خشنود شديد، آن را براي دوستان و نزديكان تان اجرا كنيد. 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۲۹:۳۲ توسط:raziejazayeri موضوع:

چرا بايد مثل كودكان كتاب بخوانيم!

قصه كودكانه

داستان كودكانه

 

اگر كودك در خانواده داشته باشيد و براي او كتاب جالبي بخوانيد؛ متوجه خواهيد شد كه چندين بار از شما درخواست

مي‌كند كه همان كتاب را برايش بخوانيد. شايد بعضي وقت‌ها تكرار درخواست خواندن كتاب آن‌قدر زياد شود كه شما را

متعجب كند، اين حالت در مورد ديدن فيلم‌هاي موردعلاقه‌ي كودكان نيز صدق مي‌كند.

 

چرا چنين اتفاقي مي‌افتد؟ وقتي‌كه بيش‌تر دقيق مي‌شويم، مي‌بينيم هر بار كه داستان را براي كودك مي‌خوانيم او به يك

بُعد از داستان، دقت ويژه‌اي مي‌كند؛ به‌عنوان‌مثال، دفعه‌ي اول پيگير ماجراي داستان است تا ببيند كه اتفاق‌هاي داستان

چگونه شروع شده و چگونه تمام مي‌شوند و چه سرانجامي براي شخصيت‌هاي داستان پيش مي‌آيد ولي در دفعه‌هاي بعد

به چيزهاي ديگري دقت مي‌كند؛ مثلاً در دفعه‌ي دوم احتمال دارد كه عكس‌هاي كتاب برايش جذاب‌تر باشند و در دفعه‌ي

سوم نوع روابطي كه در داستان است توجه كودك را بيش‌تر جلب كند؛ مثلاً اين شخص، خواهر آن شخص ديگر است و

همين حالت است كه داستان را براي كودك جذاب مي‌كند البته خيلي از اتفاقات براي كودكان، بكر و ناشناخته است و آن‌ها

در كتابي كه برايشان خوانده مي‌شود سعي مي‌كنند كه اين ارتباطات را كشف كنند، ارتباطاتي كه به نظر ما بزرگ‌سالان،

خيلي عادي هستند.

 

(چرا بايد مثل كودكان كتاب بخوانيم!)

 

حالا مي‌خواهيم همين روش را در نوشتن كتاب خودمان به كار ببريم. بياييد در نوشتن كتاب، ما هم كودك بشويم،

منظورم از اين سخن اين است كه يكي از بهترين روش‌ها براي اين‌كه كتاب خيلي خوب و پرفروشي تهيه كنيد اين است كه

يكي از كتاب‌هايي كه به نظرتان در رشته‌ي كاري شما جزو كتاب‌هاي شاخص است و منظورتان اين است كه درنهايت،

كتابي به آن سبك و سياق بنويسيد را انتخاب كنيد و چندين بار آن را بخوانيد؛ آن‌قدر بخوانيد كه زواياي پنهان آن كتاب

براي شما روشن شود؛ به‌عنوان‌مثال، اگر مي‌خواهيد داستان بنويسيد؛ يك كتاب داستاني خيلي شاخص در رشته‌ي خودتان

انتخاب كرده و آن را چندين بار خوانده و سپس سؤال‌هاي در پي آمده را از خود بپرسيد:

 • در داستان چه اتفاقي مي‌افتد؟
 • روابط و شخصيت‌ها چه حالتي دارند؟
 • نويسنده داستان را چطور شروع كرده است؟
 • نويسنده، داستان را چطور تمام كرده است؟
 • آيا «فلاش‌بك يا بازگشت به گذشته «هايي وجود دارد؟
 • اين فلاش‌بك‌ها در كجاي داستان مورداستفاده قرار گرفته‌اند؟

 

(چرا بايد مثل كودكان كتاب بخوانيم!)

 

اگر مي‌خواهيد كتابي كاربردي بنويسيد باز با همين روش، كتاب كاربرديِ مدنظر و موردپسندتان را چندين بار بخوانيد و

متوجه شويد كه نويسنده چه روش‌ها و شگردهايي به كار برده كه كتابش مورد استقبال قرار گرفته است.

جمع‌بندي من اين است كه بهترين روش براي نوشتن يك كتاب خوب، خواندن متعدد و چندين‌باره‌ي كتابي است كه قبله‌ي

كار ما است. شما هم حتماً اين كار را انجام دهيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۱۱:۰۱ توسط:raziejazayeri موضوع:

چگونه گوشي هاي هوشمند را عيب يابي كنيم؟

استفاده از دوربين مدار بسته براي تامين امنيت اماكن تجاري و مسكوني و حتي نظامي در سال هاي اخير بسيار رواج پيدا كرده است. انواع مختلفي از دوربين ها در بازار موجود مي باشند كه هر كدام داراي خصوصيات و ويژگي هايي هستند و بنا به محيط و مكان نصب، بايد انتخاب شوند.

انواع دوربين مداربسته موجود در بازار كدامند؟

اكنون در هر كسب و كار و سازمان، و حتي ساختمان هاي مسكوني، براي حفظ امنيت آن مكان اقدام به نصب دوربين مدار بستهمي شود. همين امر باعث ايجاد مراكز فروش دوربين مدار بسته زيادي شده است. اما در بازار انواع دوربين مدار بسته وجود دارد كه بسته به نوع كاربري و محل نصب آن، بايد يكي از آنها انتخاب شود. هر يك از اين دوربين ها ويژگي هاي خاص خود را دارند كه براي كاربري هاي مختلف مناسب مي باشد.

انواع دوربين مدار بسته از نظر كلي و نوع سيگنال

· دوربين هاي آنالوگ

دوربين هاي مدار بسته آنالوگ، اوليننوع از دوربين هايي است كه در سيستم هاي حفاظتي و امنيتي به كار گرفته شد.در اين نوع دوربين تصاوير و صدا به صورت آنالوگ ضبط و ارسال مي شود كه اينامر توسط دو كابل دو رشته اي مجزا براي صدا و تصوير انجام مي شود. دليل دورشته بودن سيم اين است كه يكي از رشته ها به عنوان نويز گير عمل مي كند.

فروش دوربين مداربستهآنالوگ به علت قيمت پايين، سهولت در نصب و تنوع زياد در بازار، هنوز هم درايران با حجم زياد ادامه دارد. دوربين هاي آنالوگ داراي معايبي مانند ضبط تصاوير با كيفيت پايين، تاثير زياد نويز روي آنها، هزينه ي بالاي سيم كشي وارسال تصاوير با كيفيت كم و ناامن از طريق بي سيم را نيز هستند.

· دوربين هاي ديجيتال يا دوربين هاي آي پي تحت شبكه

اين نوع دوربين نسل جديدتري از دوربين ها هستند كه در نصب دوربين مداربسته از آنها استفاده مي شود و از امواج ديجيتال به جاي امواج آنالوگ براي دريافت و ارسال داده ها استفاده ميكنند. اين دوربين ها داراي آي پي مي باشند و از طريق آن و بر اساس قوانين شبكه به مركز كنترل ارتباط پيدا مي كنند.

از نقاط قوت اين نوع دوربين مدار بسته مي توان به كيفيت بالاي تصاوير به صورت ديجيتال، بهينه سازي در كابل هاي ارتباطي، برقراري ارتباط امن و باكيفيت به صورت بي سيم و قابليت ارسال تصوير و صدا و برق به صورت همزمان در شبكه اشاره كرد. گران بودن و محدوديت پهناي باند اين دوربين ها از نقاط ضعف آنها مي باشد.

انواع دوربين مدار بستهانواع دوربين مدار بسته

· دوربين هاي دو منظوره

دوربين دو منظوره به عبارتي ديگر، دوربين مدار بسته آنالوگ است كه از پورت خروجي شبكه نيز بهره مي برد. كيفيتاين دوربين ها نيز آنالوگ است و مي توان از آنها هم به صورت دوربين آنالوگو هم دوربين تحت شبكه استفاده كرد. زماني كه اتصال يك يا چند دوربين از سيستم مدار بسته آنالوگ به شبكه مورد نياز باشد از اين نوع دوربين مداربستهاستفاده مي شود.

انواع دوربين مدار بسته از نظر شكل ظاهري و نوع كاربري

دوربين هاي مداربسته از لحاظ نوع كاربرد و شكل ظاهري موجود در بازار انواع مختلفي دارند كه عبارتند از:

· دوربين هاي Dome يا گنبدي

اين دوربين ها ظاهري به شكل گنبد دارند و عموما جهت نصب روي سقف به كار برده مي شوند، به همين دليل به آنها دوربين هاي سقفي نيز گفته مي شود. فروش دوربين مداربسته سقفي در بازار به ميزان زيادي انجام مي شود.

· دوربين مدار بسته صنعتي يا C-Mount

اين دوربين ها با نام دوربين هاي صنعتي در بازار ايران موجود مي باشد، اما فقط مختص مصارف صنعتي نيست. روي اين دوربين مداربسته امكان اضافه كردن لنز نيز وجود دارد، از اين رو بيشتر در اماكني استفاده مي شود كه نياز به زوم كردن يا فوكوس باشد.

انواع دوربين مدار بستهانواع دوربين مدار بسته

· دوربين مدار بسته روز و شب

كاركرد اين دوربين بيشتر در فضاهاي معمولي و همچنين فضاهايي با نور كم مي باشد. در اين دوربين از اشعه مادون قرمز استفاده نمي شود اما در شرايطي با ميزان نور متفاوت، تصاويري با كيفيتخوب ارائه مي كند. در مواردي كه دوربين هاي داراي اشعه مادون قرمز عملكرد مناسبي ندارند مي توان از اين دوربين استفاده كرد.

· دوربين آي آر (IR)

در اين دوربين از اشعه مادون قرمز براي تشخيص و ضبط تصاوير در تاريكي استفاده مي شود. در اطراف لنز اين نوع دوربين تعدادي LED وجود دارد كه به كمك سنسور نور در تاريكي روشن مي شوند.

· دوربين مداربسته چرخشي يا PTZ

دوربين هاي چرخشي اين قابليت را دارند كه به طور اتوماتيك و يا دستي در جاي خود چرخش داشته باشند. در اين دوربين از موتور براي چرخاندن آن استفاده شده كه همين امر سبب بالا بودن قيمت آن نسبت به ساير دوربين ها مي باشد.

· دوربين مدار بسته شبكه و IP

دوربين هاي IP در دو نوع بي سيم و با سيم موجود مي باشد. در اين دوربين ها از پهناي باند و شبكه براي ارسال تصاوير استفاده مي شود. نصب آنها نيز نسبت به دوربين هاي آنالوگ راحت تر است، به اين خاطر كه به كابل كشي مجزا و همچنين تقويت منبع تغذيه احتياجي نيست.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۰۸:۱۰ توسط:raziejazayeri موضوع:

تأثير قصه در خلاقيت و رشد ذهني ، عاطفي و اجتماعي كودكان

دراهميت قصه صوتي رايگان كودكانه گويي و خواندن با كودكان مي توان با نقل قولي از افلاطون صحبت را شروع كرد . افلاطون مي گويد:

« بايد پرستاران و مادران را وادار كنيم فقط حكاياتي را كه پذيرفته ايم براي كودكان نقل كنند و متوجه باشند پرورشي كه روح اطفال از راه گفتن حكايات به دست مي آورد ، به مراتب بيش تر از تربيتي است كه جسم آن ها با ورزش پيدا مي كند.»

 قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و كمال ذهني و فرهنگي انسان ها مؤثر بوده اند و به نوعي زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم ، شيوۀ كار و توليد آن ها و رفتار ، تفكر ، احساس ، مذهب ، اخلاق و اعتقادات هر جامعه را نشان داده اند.

انسان ها براي فرار از ناكامي ها و نابرابري ها ي اجتماعي و اقتصادي و محروميت هاي گوناگون،آرزوها ي شان را با آرامش خيال در قالب افسانه ها، قصه ها ، متل ها ، ترانه ها  و لالايي ها گفته اند.

قصه از ابتداي آفرينش تا كنون وجود داشته است و شايد نخستين قصه ، قصۀ آدم و حوا و نخستين قصه گو حضرت آدم باشد كه ماجراي رانده شدنش از بهشت را براي فرزندانش تعريف كرد.

قصه گويي هم چنين به عنوان روشي براي آموزش ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي  استفاده شده. تأكيد افلاطون و ارسطو بر قصه گويي  براي كودكان نيز از همين جنبه است .

قصه دربارۀ انسان ها و اشياء به صورتي متفاوت و با زباني خوشايند ،آن ها را به آموختن ترغيب مي كند.

درون مايۀ اصلي قصه ها آرزوي انسان ها بوده و هست . در واقع انسان ها نيازهاي شان را با زباني ساده و قابل فهم در قصه بيان مي كنند. طرح  مسائل هيجان انگيز و عجيب و ظهور عوامل طبيعي ، غير طبيعي و متافيزيكي باعث مي شود شنوندگان از شنيدن قصه  لذت ببرند و انگيزۀ يادگيري در آن ها بيش تر  شود .

كودكان با شنيدن افسا نه ها ، اسطوره ها و قصه هاي قومي دربارۀ  جهان و آنچه در آن است  اطلاعاتي به دست مي آورند و  در ذهن خود ، آرزوهاي مطلوبشان را  شكل مي دهند . تقريباً تمام افسانه هاي اقوام و ملل گوناگون اين  ويژگي را دارند.

در قصه تمايلات  دروني افراد   تجسم خارجي مي يابد و چهره ها و حوادث آن قابل فهم مي شود. در طب سنتي هندو براي  بيماران رواني قصه اي مي گفتند كه مشكل خاص او را مجسم مي كرد و از او مي خواستند  دربارۀ آن  فكر كند . در اين روش انتظار داشتند وقتي  بيمار به داستان فكر  مي كند ، هم ماهيت دشواري ها و گرفتاري هاي آزاردهندۀ زندگي خود ر ا بشناسد و هم راه  حلي براي درمان آن پيدا كند . از ميان آن چه داستان دربارۀ نااميدي ها ، اميد ها  و پيروزي  انسان بر دشواري ها و گرفتاري ها مي گفت ، بيمار مي توانست نه فقط چاره اي ب:.۸’اي مشكل خود بيابد ، بلكه هم چون قهرمان داستان راهي نيز براي بازيابي خويش كشف مي كرد .

اما  اهميت قصه تنها براي كمك به  رشد انسان و آموختن روش هاي درست ِ زندگي نيست . قصه وقتي درمان كننده است كه بيمار به  جزيياتي از داستان فكر كند . جزيياتي كه بيانگر  مشكلات و كشمكش هاي دروني و كنوني زندگي فرد است و به او كمك مي كند  به راه حل هاي فردي برسد.

كودكي كه با شنيدن قصه باور كرده است يك  چهرۀ  به ظاهر  نفرت انگيز و خطرناك ممكن است  ، به طرز سحرآميزي تغيير ماهيت دهد و به بهترين و دوست داشتني ترين دوست و ناجي تبديل شود ( مثل داستان ديو و دلبر يا شاهزاده خانم و قورباغه) مي تواند باور كند  كودكي را كه نمي شناسد ، مي تواند  بهترين دوست او

شود .اعتقاد به حقيقت قصه به او جرئت مي دهد در نخستين برخورد با يك كودك ناشناس خود را كنار نكشد .

قصه ها هم شادي آفرينند و هم آموزنده . در قصه ها از واژه هايي استفاده مي شود كه كودكان را تحت تأثير قرار مي دهد .

اما بهترين شيوۀ قصه گويي كدام است ؟ در اين زمينه ، روش هاي متفاوتي هست . از جمله اين كه لازم است بعد از گفتن هر قصه يا هنگام قصه گويي  به كودك فرصت دهيم به  قصه فكر كند و دربارۀ آن حرف بزند . اين روش از نظر عاطفي و عقلي براي كودك بسيار مفيد است.

براي اين كه داستان توجه كودك را جلب كند بهتر است سرگرم كننده باشد و كنجكاوي او را برانگيزد . هم چنين لازم است تخيل كودك را فعال كند و به او كمك كند توانايي ذهني اش را افزايش و احساساتش را توضيح دهد.

بهتر است داستان با همۀ جنبه هاي شخصيتي كودك ارتباط داشته باشد و از نيازهاي كودكانه وي  سوء استفاده نكند . قصه بايد  نيازهاي دروني كودك را جدي بگيرد و اعتماد او  را به خود و آينده اش تقويت كند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۰۵:۵۷ توسط:raziejazayeri موضوع:

آموزش تعميرات مودم

آموزش تعمير مودم از ديگر دوره هاي پركاربرد است كه در مجتمع فني ملي پايتخت برگزار شده و نياز كارآموزان بسياري را پاسخ داده است. در اين مطلب درباره دوره آموزش تعميرات مودم مي خوانيم. با ما همراه باشيد.

امروزه اينترنت جايگاه ويژه اي دارد و ديگر وابستگي به اينترنت فقط صرفاً جهت گشت و گذار و وقت گذراني و به قول جوانان فقط وبگردي نيست .در دنياي امروز تمامي كسب و كارها به شدت به اينترنت و شبكه جهاني وابسته شده و در واقع بر بستر شبكه در حال اجرا هستند و حتي مشاغل سنتي نيز ديگر جايي در اين دنيا ندارند تا زماني كه خود را تغيير داده و به شبكه و اينترنت نقل مكان كنند.

ابزارها و تجهيزات زيادي هم در رابطه با استفاده از شبكه اينترنت وجود دارد كه از پيشرفته ترين آن ها گرفته كه در اختيار متخصصان ميباشند تا دستگاه هاي ساده تر كه مخصوص كاربران و استفاده هاي خانگي است كه نمونه اي از اين ابزار مودم است كه جهت اتصال كامپيوتر هاي خانگي به اينترنت مورد استفاده قرار مي گيرد.

و اما مودم ها

همان طور كه در بالا اشاره شد مودم يكي از دستگاه هاي مورد استفاده در خانه ها و شركت هاي بزرگ و كوچك است كه با استفاده از آن به اينترنت متصل مي شوند.

امروزه شركت هاي زيادي در زمينه خدمات اينترنت فعاليت دارند كه چه خارجي و چه ايراني بايد از خدمات آن ها استفاده كرده و با پرداخت هزينه اي به صورت ماهيانه و يا ساليانه ميتوانيم شبكه اينترنت خود را در اخيتار داشته باشيم. مودم ها به معني ساده تر يك رابط هستند كه ما را به اينترنت متصل مي كنند.

مودم ها در مدل هاي مختلفي وجود دارند كه هر كسي بنا بر نياز خود بايد مدل با قابليت هاي مناسبي را خرداري نمايد، بديهي است كه راه اندازي و كانفيگ مودم ها هم توسط افراد متخصص بايد صورت گيرد، هر چند در مورد مودم هاي خانگي ، داراي منوي ساده اي هستند و كسي كه كامپيوتر را به خوبي بلد باشد ميتواند تنظيمات لازمه را بر روي مودم اعمال كرده و مودم خود را راه اندازي كند.

ولي در مورد مودم هاي پيشرفته تر و چند كاربره ها به دليل سخت بودن تنظيمات آن بايد افراد متخصص وارد عمل شوند كه در اين مورد معمولاً وقتي شما بسته هاي اينترنتي را از شركت خدمات اينترنتي خريداري ميكنيد ، خود شركت افراد متخصص خود را جهت نصب و راه اندازي مودم به محل ارسال مي كند.

مودم ها هم به دليل ماهيت خود داراي مشكلات مختلفي هستند كه به صورت دسته بندي اين ميكشلات به دو دسته نرم افزاري و سخت افزاري تقسيم مي شوند.

مشكلات نرم افزاري مودم ها نيز مربوط به فريم وير است كه معمولاً دچار هنگ كردن و يا نياز به آپديت پيدا مي كند كه در برخي مودم ها اگر آپديت صورت نگيرد مودم از كار مي افتد. حل كردن مشكلات نرم افزاري آسان است ( البته براي افراد متخصص) و با تغييرات نرم افزار و فايل اجرايي دروني و عيب يابي آن ميتوان مشكلات نرم افزاري مودم را به صورت كلي برطرف نمود، ولي مشكلات سخت افزاري كمي پيچيده تر بوده و عيب و ايرادات زيادي از نظر سخت افزاري براي يك مودم پيش مي آيد كه علل هاي گوناگوني دارد كه ميتوان از اين مشكلات نوسانات برقي – خرابي هاي فني و به عبارتي مشكلات فني و … نام برد.

شما ميتوانيد خودتان مختصص در زمينه تعميرات و عيب يابي مودم ها شويد!

 

 

 

تعميرات و عيب يابي يك مودم صرف نظر از نوع و مدل آن نيازمند تخصصي در زمينه تجهيزات شبكه و عيب يابي در زمينه شبكه است كه بتوانيد دليل قطع شدن هاي بي مورد ( به ظاهر بي مورد ) و يا حتي كند شدن ها را به خوبي تشخيص دهيد و بتوانيد اين مشكلات را برطرف نماييد.

اگر از علاقه مندان به تعميرات و عيب يابي مودم و تجهيزات شبكه هستيد ميتوانيد به راحتي با شركت در دوره آموزش تعميرات مودم و شبكه دانش كافي در زمينه شبكه را به دست آوريد تا بتوانيد با انجام كارهاي عملي و تمرينات نيز به مهارت بالايي در اين زمينه دست پيدا كرده به يك متخصص تعميرات تجهيزات شبكه و مدوم شويد.

لازم به ذكر است كه يادگيري كار با مودم ها و عيب يابي و رفع مشكلات مودم از اصلي ترين و اولين قدم ها در زمينه ورود به بازار كار شبكه و تجهيزات شبكه است و به عنوان دروه پايه قرار گرفته است.

اين دوره نيز مخصوص افرادي است كه تصميم دارند در آينده به شغل در زمينه شبكه و تجهيزات شبكه بپردازند و بازار كاري خوبي در اين زمينه را به دست آودند.

راي علاقه مندان در اين مجتمع برگزار مي گردد.

آموزش تعميرات مودم در كارگاه هاي مجهز برگزار خواهد شد و شما به صورت كاملاً عملي مشغول عيب يابي مودم و رفع عيب آن ها خواهيد بود. همچنين تعميرات مودم توسط اساتيد مجرب و حرفه اي در زمينه الكترونيك و شبكه تدريس ميشود تا بتوانيد اطلاعات قوي و زيادي در اين زمينه به دست آوريد. در ادامه به چند روش عيب يابي مودم مي پردازيم:

۱

در صورتي كه از مودم هاي ADSL استفاده مي كنيد وبا مشكل روشن نشدن چراغ شبكه ( اينترنت ) مواجه هستيد اين مشكل ميتواند دلايل زيادي داشته باشد كه تعدادي از مشكلات ساده و برخي ديگر پيچيده هستند. به عنوان مثال در حالت ساده تر وجود نويز زياد در خط ( سيم تلفن ) – خرابي كابل و يا پريزي كه مودم را به آن متصل كرديد ( پريزخط تلفن ) ميتواند از اصلي ترين دليل ها باشد و حتي بايد وصل بودن و يا عدم وصل بودن خط به پريز را تست كنيد.

ولي اگر مودم شما از نوع بيسيم است بايد حتماً در ابتدا بررسي كنيد كه آيا منطقه اي كه در آن هستيد آيا تحت پوشش خدمات شركت شما هست و يا خير. در صورتي كه هركدام از موارد را بررسي كرديد ولي همچنان مشكل پابرجا بود بايد ديگر به صورت تخصصي وارد عمل شويد كه اين اطلاعات تخصصي در اختياز افراد متخصص در زمينه تعميرات مودم است.

۲

اگر از مودم هاي جيبي استفاده مي كنيد و به شبكه متصل نمي شويد بايد در ابتدا بررسي كنيد كه آيا مودم شما سيم كارت را شناخته است و يا خيز ، زيرا يكي از مشكلاتي كه براي مودم هاي جيبي پيش ميآيد اين مورد است كه مودم دچار مشكل فني بوده و نمي تواند با سيم كارت ارتباط برقرار كند و نتيجه شما به اينترنت دسترسي نخواهي داشت.

۳

از ديگر مشكلات مربوط به مودم هاي جيبي كه بسياري از افراد از آن خبر ندارند خرابي باطري و بروز نوسانات برقي در داخل مودم است و اين مورد به مودم و قطعات آن آسيب بسياري وارد ميكند در حالي كه ظاهرا چيزي مشخص نيست و باطري عادي عمل ميكند، براي تشخيص اين كه آيا باتري سالم است و يا خير بايد با استفاده از يك مولتي متر باتري را مورد تست قرار داده تا مشخص شود آيا داراي نوسانات ولتاژي است و يا خير.

از علايم مشكل دار بوده باتري ريستارت شدن هاي خود به خودي و يا خاموش شدن هاي خود به خودي مودم است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۸:۰۹ توسط:raziejazayeri موضوع:

آموزش تعميرات مودم

آموزش تعمير مودم از ديگر دوره هاي پركاربرد است كه در مجتمع فني ملي پايتخت برگزار شده و نياز كارآموزان بسياري را پاسخ داده است. در اين مطلب درباره دوره آموزش تعميرات مودم مي خوانيم. با ما همراه باشيد.

امروزه اينترنت جايگاه ويژه اي دارد و ديگر وابستگي به اينترنت فقط صرفاً جهت گشت و گذار و وقت گذراني و به قول جوانان فقط وبگردي نيست .در دنياي امروز تمامي كسب و كارها به شدت به اينترنت و شبكه جهاني وابسته شده و در واقع بر بستر شبكه در حال اجرا هستند و حتي مشاغل سنتي نيز ديگر جايي در اين دنيا ندارند تا زماني كه خود را تغيير داده و به شبكه و اينترنت نقل مكان كنند.

ابزارها و تجهيزات زيادي هم در رابطه با استفاده از شبكه اينترنت وجود دارد كه از پيشرفته ترين آن ها گرفته كه در اختيار متخصصان ميباشند تا دستگاه هاي ساده تر كه مخصوص كاربران و استفاده هاي خانگي است كه نمونه اي از اين ابزار مودم است كه جهت اتصال كامپيوتر هاي خانگي به اينترنت مورد استفاده قرار مي گيرد.

و اما مودم ها

همان طور كه در بالا اشاره شد مودم يكي از دستگاه هاي مورد استفاده در خانه ها و شركت هاي بزرگ و كوچك است كه با استفاده از آن به اينترنت متصل مي شوند.

امروزه شركت هاي زيادي در زمينه خدمات اينترنت فعاليت دارند كه چه خارجي و چه ايراني بايد از خدمات آن ها استفاده كرده و با پرداخت هزينه اي به صورت ماهيانه و يا ساليانه ميتوانيم شبكه اينترنت خود را در اخيتار داشته باشيم. مودم ها به معني ساده تر يك رابط هستند كه ما را به اينترنت متصل مي كنند.

مودم ها در مدل هاي مختلفي وجود دارند كه هر كسي بنا بر نياز خود بايد مدل با قابليت هاي مناسبي را خرداري نمايد، بديهي است كه راه اندازي و كانفيگ مودم ها هم توسط افراد متخصص بايد صورت گيرد، هر چند در مورد مودم هاي خانگي ، داراي منوي ساده اي هستند و كسي كه كامپيوتر را به خوبي بلد باشد ميتواند تنظيمات لازمه را بر روي مودم اعمال كرده و مودم خود را راه اندازي كند.

ولي در مورد مودم هاي پيشرفته تر و چند كاربره ها به دليل سخت بودن تنظيمات آن بايد افراد متخصص وارد عمل شوند كه در اين مورد معمولاً وقتي شما بسته هاي اينترنتي را از شركت خدمات اينترنتي خريداري ميكنيد ، خود شركت افراد متخصص خود را جهت نصب و راه اندازي مودم به محل ارسال مي كند.

مودم ها هم به دليل ماهيت خود داراي مشكلات مختلفي هستند كه به صورت دسته بندي اين ميكشلات به دو دسته نرم افزاري و سخت افزاري تقسيم مي شوند.

مشكلات نرم افزاري مودم ها نيز مربوط به فريم وير است كه معمولاً دچار هنگ كردن و يا نياز به آپديت پيدا مي كند كه در برخي مودم ها اگر آپديت صورت نگيرد مودم از كار مي افتد. حل كردن مشكلات نرم افزاري آسان است ( البته براي افراد متخصص) و با تغييرات نرم افزار و فايل اجرايي دروني و عيب يابي آن ميتوان مشكلات نرم افزاري مودم را به صورت كلي برطرف نمود، ولي مشكلات سخت افزاري كمي پيچيده تر بوده و عيب و ايرادات زيادي از نظر سخت افزاري براي يك مودم پيش مي آيد كه علل هاي گوناگوني دارد كه ميتوان از اين مشكلات نوسانات برقي – خرابي هاي فني و به عبارتي مشكلات فني و … نام برد.

شما ميتوانيد خودتان مختصص در زمينه تعميرات و عيب يابي مودم ها شويد!

 

 

 

تعميرات و عيب يابي يك مودم صرف نظر از نوع و مدل آن نيازمند تخصصي در زمينه تجهيزات شبكه و عيب يابي در زمينه شبكه است كه بتوانيد دليل قطع شدن هاي بي مورد ( به ظاهر بي مورد ) و يا حتي كند شدن ها را به خوبي تشخيص دهيد و بتوانيد اين مشكلات را برطرف نماييد.

اگر از علاقه مندان به تعميرات و عيب يابي مودم و تجهيزات شبكه هستيد ميتوانيد به راحتي با شركت در دوره آموزش تعميرات مودم و شبكه دانش كافي در زمينه شبكه را به دست آوريد تا بتوانيد با انجام كارهاي عملي و تمرينات نيز به مهارت بالايي در اين زمينه دست پيدا كرده به يك متخصص تعميرات تجهيزات شبكه و مدوم شويد.

لازم به ذكر است كه يادگيري كار با مودم ها و عيب يابي و رفع مشكلات مودم از اصلي ترين و اولين قدم ها در زمينه ورود به بازار كار شبكه و تجهيزات شبكه است و به عنوان دروه پايه قرار گرفته است.

اين دوره نيز مخصوص افرادي است كه تصميم دارند در آينده به شغل در زمينه شبكه و تجهيزات شبكه بپردازند و بازار كاري خوبي در اين زمينه را به دست آودند.

راي علاقه مندان در اين مجتمع برگزار مي گردد.

آموزش تعميرات مودم در كارگاه هاي مجهز برگزار خواهد شد و شما به صورت كاملاً عملي مشغول عيب يابي مودم و رفع عيب آن ها خواهيد بود. همچنين تعميرات مودم توسط اساتيد مجرب و حرفه اي در زمينه الكترونيك و شبكه تدريس ميشود تا بتوانيد اطلاعات قوي و زيادي در اين زمينه به دست آوريد. در ادامه به چند روش عيب يابي مودم مي پردازيم:

۱

در صورتي كه از مودم هاي ADSL استفاده مي كنيد وبا مشكل روشن نشدن چراغ شبكه ( اينترنت ) مواجه هستيد اين مشكل ميتواند دلايل زيادي داشته باشد كه تعدادي از مشكلات ساده و برخي ديگر پيچيده هستند. به عنوان مثال در حالت ساده تر وجود نويز زياد در خط ( سيم تلفن ) – خرابي كابل و يا پريزي كه مودم را به آن متصل كرديد ( پريزخط تلفن ) ميتواند از اصلي ترين دليل ها باشد و حتي بايد وصل بودن و يا عدم وصل بودن خط به پريز را تست كنيد.

ولي اگر مودم شما از نوع بيسيم است بايد حتماً در ابتدا بررسي كنيد كه آيا منطقه اي كه در آن هستيد آيا تحت پوشش خدمات شركت شما هست و يا خير. در صورتي كه هركدام از موارد را بررسي كرديد ولي همچنان مشكل پابرجا بود بايد ديگر به صورت تخصصي وارد عمل شويد كه اين اطلاعات تخصصي در اختياز افراد متخصص در زمينه تعميرات مودم است.

۲

اگر از مودم هاي جيبي استفاده مي كنيد و به شبكه متصل نمي شويد بايد در ابتدا بررسي كنيد كه آيا مودم شما سيم كارت را شناخته است و يا خيز ، زيرا يكي از مشكلاتي كه براي مودم هاي جيبي پيش ميآيد اين مورد است كه مودم دچار مشكل فني بوده و نمي تواند با سيم كارت ارتباط برقرار كند و نتيجه شما به اينترنت دسترسي نخواهي داشت.

۳

از ديگر مشكلات مربوط به مودم هاي جيبي كه بسياري از افراد از آن خبر ندارند خرابي باطري و بروز نوسانات برقي در داخل مودم است و اين مورد به مودم و قطعات آن آسيب بسياري وارد ميكند در حالي كه ظاهرا چيزي مشخص نيست و باطري عادي عمل ميكند، براي تشخيص اين كه آيا باتري سالم است و يا خير بايد با استفاده از يك مولتي متر باتري را مورد تست قرار داده تا مشخص شود آيا داراي نوسانات ولتاژي است و يا خير.

از علايم مشكل دار بوده باتري ريستارت شدن هاي خود به خودي و يا خاموش شدن هاي خود به خودي مودم است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۴:۵۹ توسط:raziejazayeri موضوع:

ويژگي هاي يك قصه ي خوب


ماجراي گودي!

بگذاريد از يك خاطره شروع كنم. من شاگردي داشتم كه از نظر مهارت‌هاي فنيو علم‌آموزي پيشرو بود اما به همان مقدار كم حرف و خجالتي بود. بابت هرچيز، مظلومانه گوشه‌اي گريه ميكرد. آن روزها يك راه حل براي رفع اين مسئله به ذهنم رسيد: يك شخصيت داستاني بسازم. شخصيتي كه فقط مختص دانش‌آموزم بود!

با چوب بستني و چند ابزار ديگر يك آدمك درست كردم و به او دادم. گفتم اسم اين آدمك گودي است. موقع ناراحتي و عصبانيت‌هايش گريه ميكند و چند ماجرا هم از گودي برايش تعريف كردم. از شاگردم بابت مسائل گودي راه حل خواستم و بعد عروسك را به او دادم. از او خواهش كردم مراقبش باشد و اينطور شد كه شاگردم براي گودي ماجراهايي كه با آن‌ها همذات پنداري ميكرد مي‌ساخت وبعد دنبال راه حل ميگشت و درباره آن‌ها حرف ميزد.

خيلي نگذشت كه گريه‌هاي او قطع شد. اين به خاطر ذهن قصه‌گو كودكان است. هميشه قصه‌ها نه تنها روي بيان و خلاقيت بچه‌ها اثر دارند بلكه روي هوش اجتماعي هم تاثير بسزايي دارند.

تاثير قصه بر كودكان

يكي از راهكارهاي خوب تربيتي قرار دادن مسائل مهم اخلاقي در قالب قصه است. هرچقدر مسائل در ذهن كودكان واقعي و قابل باورتر باشد تاثير و همذات پنداري بيشتري اتفاق ميفتد. درنتيجه انتقال مفاهيم تربيتي و اخلاقي راحت‌ترانجام مي‌شود. با تكرار قصه‌هاي مبتني بر مفاهيم اخلاقي و تربيتي، كودك آنرا در خود دروني ميكند و در زندگي روزمره خود به كار ميبندد.

همچنين داستان‌ها مي‌توانند تاثيرات مهمي در تقويت فن بيان، هوش كلامي و اعتماد به نفس كودك داشته‌باشند.

قصه خوب چيست؟

بهترين نوع داستان، قصه‌ي به دور از شعار است كه به زور محتواي اخلاقي را به كودك قالب نكند. قصه خوب برگفته از ماجراهاي جذاب است كه در خلال آن نكات رفتاري نيز گفته ميشود. حتي هر والدي ميتواند با توجه به شرايط رفتاريفرزندش قصه‌ها و شخصيت‌هاي خود را بسازد و براي كودك خود تعريف كند. اما بايد به خاطر داشته باشيم همانطور كه بزرگسالان از پيام‌هاي مستقيم اخلاقي استقبال نمي‌كنند، كودكان هم از نصيحت مستقيم در داستان لذت نميبرند.

قصه و بيان كودك

نكته مهم درباره تاثير داستان اين است كه قرار نيست كودكان فقط شنونده قصه‌هاي ما باشند. درواقع وقتي خود كودكان بيان كننده داستان باشند، تاثير بيشتر و بهتري بر مهارت‌هاي كلامي آنها دارد. مهمترين فايده قصه گفتن كودكان افزايش هوش كلامي، رفع خجولي و افزايش اعتماد به نفس آن‌هاست. علاوهبرا اينها داستان‌گويي دايره لغات كودكان را بيشتر ميكند و مسلما در روابطاجتماعي آن‌ها تاثير به سزايي دارد. همين طور تخيل آن‌ها افزايش پيدا كردهو در خلاقيت آنها اثرگذار است.

كودك قصه‌گو

با چند بازي ساده ميتوانيم كودكان را به داستان‌گويي تشويق كنيم.

 1. اگر از روي كتاب قصه ميخوانيم، ميتوانيم قبل از خواندن ماجرا درباره تصاوير آن حرف بزنيم و از كودك بخواهيم خودش با توجه به عكس‌هاي كتاب يك داستان بسازد.
 2. همراه با اتفاقات داستان از كودك بخواهيم خودش را جاي شخصيت‌ها قرار دهد و بگويد در شرايط مختلف چه تصميماتي ميگرفت. اين كار باعث تقويت مهارت حل مسئله در كودك نيز ميشود.
 3. كارت‌هايي با تصاوير مختلف داشته باشيم و از كودك بخواهيم براي يك يا چندتا از تصاوير ماجرا بسازد و تعريف كند.
 4. ميتوانيم از فرزندمان درخواست كنيم ماجراهايي كه در طول روز برايش اتفاق مي‌افتد را تعريف كند و از ميان ماجراها يكي كه از همه برايش جذاب‌تريا چالش برانگيز تر است را بنويسد و يا نقاشي كند.
 5. وقتي قرار است به مهماني برود، دوستان تازه را ببيند يا هرفعاليت ديگريانجام دهد، بخواهيم درباره اتفاقاتي كه فكر ميكند ممكن است بيفتد حرف بزند.
 6. همراه با كودك در قالب شخصيت‌ها، اشياء و حيوانات مختلف برويم و به جاي آنها فكر كنيم و حرف بزنيم و بازي كنيم.

قصه صوتي  كودكانه

داستان كودكانه جديد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۳:۲۴ توسط:raziejazayeri موضوع:

انواع دوربين مداربسته

دوربين مداربسته دام

دوربين هاي مداربسته دام يا گنبدي، بيشترين استفاده را در نظارت و امنيت فضاهاي بسته دارد.نام اين دوربين ها از شكل نيم دايره ي پايه اي كه دوربين روي آن قرار مي گيرد، گرفته شده است اين نوع پايه ها و شكل ظاهري براي جلب توجه كمتر دوربين به كار مي رود. البته هنگام نصب دوربين مداربسته دام اين پوشش ها دوربين را مخفي نمي كنند. پايه هاي نيم دايره اي شكل، زاويه ديد دوربين را مخفي مي كنند؛ از اين رو سارقان نمي توانند زاويه مناسب براي دور ماندن از ديد دوربين را تشخيص دهند.
اكثر اين دوربين‌ ها لنزهايي wide با فاصله كانوني كوچك (۳،۶ يا ۴ ميليمتر) دارند. قسمت هايي از دوربين مداربسته كه امكان چرخش، گردش و زوم سريع را فراهم مي كند، “اسپيد دام” ناميده مي شوند.
دوربين هاي مداربسته دام امكان حركت دوربين را براي اپراتور فراهم مي آورد. برخي از اين دوربين ها نيز قابليت زوم و چرخش خودكار را در فاصله هاي زماني مشخصي دارند. اين دوربين ها مي توانند فضايي بيشتري را تحت پوشش قرار داده و حتي در نور كم نيز كار مي كنند.


 انواع دوربين مداربستهدوربين مداربسته بولت

دوربين هاي مدار بسته بولت داراي شكلي استوانه اي و مخروطي هستند كه شكلي مشابه با گلوله تفنگ دارند. اين دوربين ها براي مشاهده فاصله هاي  طولاني استفاده مي شوند. اين دوربين ها معمولا تنظيمات گردش، چرخش و زوم را ندارند و براي ضبط تصاوير از يك مكان ثابت و منطقه خاص كاربرد دارند.
دوربين مداربسته بولت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف را دارند و هم براي مكان بسته و هم براي فضاي باز كاربرد دارند. دوربين هاي مداربسته بولت اگر در پوششي محافظ قرار بگيرند، ضد آب مي شوند. اين پوشش، دوربين را از گردوغبار، بارش برف و باران، تگرگ و ديگر عناصر تخريب كننده محافظت ميكند .

 

انواع دوربين مداربسته و كاربرد آناين نوع از دوربين‌ ها قابليت ديد در شب (بااستفاده از مادون قرمز) دارند و مي‌توانند در شرايط نوري بسيار تاريك به راحتي تصويربرداري كنند.


دوربين مداربسته C-Mount

دوربين مداربسته C-Mount امكان تعويض و جابجايي لنز را دارد. اين قابليت باعث مي شود كه اين دوربين ها كاربري هاي متفاوتي داشته باشند. لنزهاي استاندارد دوربين مداربسته مي توانند فاصله ۳۵ تا ۴۰ فوتي را پوشش دهند. دوربين هاي مداربسته C-Mount امكان استفاده از لنزهاي خاص را دارند كه امكان پوشش دهي مسافت هاي بيشتر از ۴۰ فوت را نيز فراهم مي آورند.


دوربين مداربسته روز وشب

اين نوع از دوربين ها در محيط هاي معمولي و همچنين كم نور، كاركرد بهتري دارند. اين دوربين ها از نور مادون قرمز استفاده نمي كنند ولي در شرايط مختلف نور و تاريكي تصاوير با كيفيتي ثبت مي كنند. دوربين هاي روز و شب براي نظارت بر امنيت فضاهاي باز مناسب هستند. در مكان هايي كه دوربين هاي مادون قرمز عملكرد خوبي نداشته باشند، از دوربين هاي روز و شب استفاده ميكنند. اين دوربين ها در مقابل تابش مستقيم نور خورشيد مقاوم اند و به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته كاربرد دارند.

انواع دوربين مداربسته و كاربرد آندوربين مداربسته ديد در شب يا فرو سرخ

دوربين هاي ديد در شب از LED مادون قرمز استفاده مي كنند و مناسب فضاهاي باز و كم نور هستند. با به كارگيري دوربين‌ هاي ديد در شب مي‌ توان در تاريكي شب، يك شخص را از فاصله ۱۸۳ متري ببينيم. تكنولوژي به كار رفته در اين دوربين ها به دو روش كار ميكنند:
۱ – آشكارسازي تصوير: در قسمت پاييني طيف نوري مادون قرمز نور كمي وجود دارد كه جمع شده و طوري تقويت مي‌ شود كه ما بتوانيم آن را ببينيم.
۲ – تصويربرداري حرارتي: در اين حالت طيف نوري مادون قرمز در قسمت بالايي جمع شده و طيف به صورت نور منعكس نشده بلكه به صورت گرما منتشر مي‌ شود. اجسام گرم اين نور را به اجسام سردتر مثل ميز يا يك ساختمان متصاعد مي‌ كنند.

انواع دوربين مداربسته حرارتي

دوربين مداربسته شبكه اي و IP

اين دوربين ها هم ازنوع بي سيم و هم از نوع با سيم وجود دارد. نوع اينترنتي آن ها تصاوير را از طريق اينترنت و پهناي باند انتقال مي دهند.
نصب دوربين مداربسته  IP آسان تر از دوربين هاي آنالوگ است، زيرا نياز به كابل كشي جداگانه وتقويت منبع تغذيه ندارند و تصاوير را در مسافت هاي طولاني انتقال مي دهند.

انواع دوربين مداربسته شبكه اي

دوربين مداربسته بي سيم

همه دوربين هاي بي سيم از تكنولوژي IP استفاده نمي كنند. اين نوع از دوربين ها مي توانند تكنولوژي هاي بي سيم و جايگزين ديگر را نيز به كارگيرند. صرف نظر از نوع انتقال تصاوير، مزيت اصلي اين دوربين ها انعطاف پذيربودن آن در نصب است.

دوربين مداربسته با كيفيت HD

اين دوربين ها براي مكان هاي حساس مثل بانك ها كاربرد دارند. اين دوربين ها از قابليت زوم كردن روي تصاوير با وضوح بسيار بالا را دارا هستند.

دوربين مداربسته hd

دوربين مداربسته گردان يا PTZ

انواع دوربين مداربسته گردان ptz

اين دوربين ها شبيه دوربين هاي اسپيد دام هستند و داراي قابليت گردش در جهت هاي مختلف و زوم كردن در يك زاويه خاص را دارند. همچنين اين دوربين ها داراي يك بدنه دام شكل و يك پايه با توجه به شرايط نصب هستند. يكي از قابليت هاي مهم دوربين هاي مداربسته گردان امكان تعريف كردن تعداد مشخصي preset براي دوربين است. اين پريست ها به شما اين امكان را مي دهد كه دوربين را طوري تنظيم كنيد كه به صورت برنامه ريزي و زمان بندي شده، محل هايي مشخص را به ما نمايش دهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۱:۵۲ توسط:raziejazayeri موضوع: